Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens uppdrag

Lokalföreningen väljer en styrelse som leder och strukturerar verksamheten. För att styrelsen ska fungera bra är det viktigt att diskutera sina roller och vilka uppgifter var och en har. Dela på arbetet mellan flera olika personer, men var tydliga med vem som gör vad.

En styrelse i CISV bör minst bestå av en ordförande, en sekreterare, en kassör samt två ledamöter.

Att axla ett styrelseuppdrag innebär att ansvara för en eller flera arbetsuppgifter. Medlemmarna i föreningen förväntar sig att den som åtagit sig ansvaret också utför de uppgifterna. Tänk på att det ofta finns möjlighet att delegera uppdrag till kommittéer eller särskilt utsedda personer utanför styrelsen. Styrelseledamöterna behöver inte själva utföra alla arbetsuppgifter, men de ansvarar för att de blir utförda.

Överlämning

När någon lämnar sin plats i styrelsen eller på något annat uppdrag är det viktig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till sin efterträdare och att introducera den i sitt nya uppdrag.

Tydliga uppdragsbeskrivningar för de olika rollerna i föreningen, dvs ett dokument som sammanfattar vad som ska göras, med/till vem, hur och när underlättar vid överlämningen.

En annan metod är att den som avgår skriver ett "testamente" över allt som denne tycker är relevant för efterträdaren att veta. Ett sådant testamente kan bestå av flera delar; ett kalendariim över vad som händer under året, en kontaktlista med personer som kan vara intressanta att kontakta, tips och trix för diverse knepiga situationer som kan uppstå och liknande.

Ett annat sätt att säkra kunskapsöverföring är att ha överlappande mandatperioder för styrelsemedlemmarna, med allt mellan tre månader och ett år. Det finns alltså två sekreterare under en tid, den avgående sekreteraren sitter helt enkelt kvar i styrelsen ett tag efter att en ny valts in. Tänk på att det alltid måste vara tydligt vem som har det formella ansvaret. Fördelen med denna lösning är att varje ny styrelsemedlem får en ordentlig introduktion och någon att diskutera sitt uppdrag med på ett naturligt sätt.

Ha roligt med din styrelse

En viktig ingrediens för att ha en styrelse som fungerar bra på längre sikt är att ha roligt ihop. Det krävs ofta inte mycket för att höja stämningen på styrelsemötena och få vardagsarbetet med CISV att bli roligt.

Här är några tips:

Ha styrelsemöten hemma hos varandra

Inte bara är det någon som slipper ta sig till en föreningslokal eller annat ställe, styrelsen får dessutom se hur de andra medlemmarna bor och det blir mer ombonat än i en lokal. Det är enkelt och billigt att ordna fika till mötet och turas ni om blir det inte någon som "alltid" måste ordna med de praktiska bitarna.

Besök era egna aktiviteter

Passa på att besöka de lokala aktiviteter som arrangeras, trots allt är de frukterna av styrelsens arbete. Se till att hela styrelsen besöker åtminstone ett arrangemang under året för att inte glömma av att allt arbete är för ett gott syfte, glöm bara inte att meddela ledarna att ni vill komma så ni vet att det passar.

Anordna en social aktivitet

Se till att allt i styrelsen inte bara är hårt arbete. Anordna en tack/välkomstmiddag för gamla och nya styrelsemedlemmar. Grilla och spela brännboll i parken tillsammans med sommarens delegationer och andra som vill vara med eller överraska era duktiga ledare med en tacokväll.

Bjud in gäster till styrelsemötena

Bjud in representanter från en annan förening till ert nästa möte. Att träffa andra som gör liknande verksamhet men på ett annat sätt kan ge nya infallsvinklar och idéer. Eller varför inte bjuda in en gästföreläsare i ett aktuellt ämne till ett möte?

Avtackningar

Glöm inte att ha ordentliga avtackningar till avgående styrelsemedlemmar. Det kan vara en gemensam middag, en blomma eller ett tackkort. De avgående styrelsemedlemmarna är era främsta ambassadörer för att få in nya medlemmar i styrelsen och har gjort ett hårt jobb, se till att ni tydligt visar er uppskattning.

Ansvar

Styrelsen är alltid ytterst ansvarig för olika aktiviteter som arrangeras i föreningens namn. Därför är det viktigt att styrelsen fattar beslut om alla aktiviteter som anordnas.

Som förtroendevald i CISV har du ett tydligt ansvar att genomföra de åtgärder och aktiviteter som du har åtagit dig att genomföra genom beslut på årsmötet (dvs verksamhetsplanerna) eller i din styrelses interna arbetsfördelning.

Ansvaret som förtroendevald innebär också att avsäga sig det man har tagit på sig om man av någon anledning inte kan fullfölja det. Vi hamnar alla då och då i situationer som gör att vi måste planera om. Då är det viktigt att i så god tid som möjligt kommunicera detta så att andra kan ta över och hjälpa till.

Stadgar och praxis

Det finns ingen lag som specifikt tar upp och reglerar ideella föreningar. CISV har stadgar som styr vår organisation både internationellt, nationellt och lokalt. Vi har även olika praxis som beskriver hur saker och ting brukar göras. Ibland kan praxis vara bra att luta sig emot och ibland kan vi behöva ändra praxis.

Ansvarsfrihet

På årsmötet granskar föreningen styrelsens arbete och ger styrelsen ansvarsfrihet om föreningens stadgar har följts och styrelsen inte allvarligt skadat föreningen. Detta gäller utifrån den information man har när beslut fattas vid årsmötet. En styrelse kan fortfarande ställas till svars senare om det framkommer oegentligheter.

Reservation

En styrelseledamot som anser att ett beslut styrelsen tar är emot föreningens stadgar eller på något sätt kan skada föreningen kan reservera sig emot beslutet. Detta ska då föras in i styrelseprotokollet och redovisas för revisorer och medlemmarna i föreningen. Har en ledamot reserverat sig mot ett beslut kan den sedan inte hållas ansvarig för de konsekvenser beslutet kan få för föreningen.

Arkivet - föreningens minne

Arkivet är föreningens gemensamma minne.

Enligt lag är vi skyldiga att bevara föreningens bokföring i minst tio år, men CISV Sweden rekommenderar att vi sparar även en del annan information. Huvudregeln när det gäller arkivering är att spara det som vi själva producerat. Lokalföreningen behöver till exempel inte spara CISV Swedens årsredovisning eller årsmötesprotokoll eftersom det arkiveras nationellt.

 • A.
  Årsmöte
  Årsmöteshandlingar
  Årsmötesprotokoll
  Verksamhetsplan
  Verksamhetsberättelse
  Stadgar
 • B.
  Styrelsen
  Styrelsehandlingar
  Styrelseprotokoll
  Uppdragsbeskrivningar
 • C.
  Programplanering
 • D.
  Finansiering
 • E.
  Information och media
  Informationsmaterial, marknadsföring
  Medlemsutskick
 • H.
  Foton
 • I.
  Ekonomi
 • Bokföring
  Årsredovisning
 • O.
  Samarbete med andra organisationer