Roller

Förra hemsidan

Roller

I en styrelse har ledamöterna olika uppgifter. Styrelsen bör själv inom sig bestämma hur arbetet ska fördelas och hur ansvaret ska ligga på olika styrelsemedlemmar.

Ordförande
Ordföranden leder styrelsens arbete och ska vara föreningens officiella representant, samordna arbetet inom föreningen och stimulera till engagemang. Individen leder styrelsens möten genom att se till att alla pratar i rätt ordning (talarlista), alla får chansen att säga vad de tycker, diskussionerna inte flyter ut och att besluten är tydliga.

Sekreterare
Under styrelsemötet skriver sekreteraren protokoll (skriv gärna ett enkelt beslutsprotokoll där det tydligt framgår vem som ska göra vad). Efter styrelsemötet skickas protokollet ut snarast möjligt till alla berörda samt ser till att det justeras och förs in i en protokollspärm. Sekreteraren ansvarar för föreningens information till förbundet och ska tillsammans med ordförande gå igenom vad som ska tas upp på möten.

Kassör
Kassören sköter bokföringen, gör in- och utbetalningar, söker eventuellt bidrag, deltar i styrelsearbetet och svarar för information om föreningens ekonomi. Kassören har regelbunden kontakt med CISV Sweden's kassör.

Under styrelsemötena ska kassören kunna ge uppdaterad information om föreningens ekonomi, vara med i diskussioner och beslut samt ha ett extra ansvar att se vilka ekonomiska konsekvenser olika beslut får.

Övriga ledamöter
Alla som deltar i mötet har ansvar för stämningen och vilka beslut som fattas. Tänk på att följa dagordningen och talarlistan, lyssna på vad andra har att säga och kom förbered till mötet.

Junioransvarig/Juniorrepresentant
Junioransvarig i styrelsen kan antingen vara en junior (vald av årsmötet eller av juniorerna själva) eller en ledamot i styrelsen som har ansvar för kontakten med juniorgruppen. Junioransvarig ska föra fram juniorernas åsikter och önskemål samt föra information från styrelsemötet vidare till föreningens juniorer.

Revisorer
En ideell förening måste ha minst en revisor, två revisorer bör utses och dessutom ersättare. Vanligtvis väljs revisorerna för ett verksamhetsår i taget. Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. Revisorerna bör alltid få styrelseprotokoll tillsänt sig, likaså 
ekonomiska rapporter. Revisorerna granskar resultaträkning och balansräkning och skriver en revisionsberättelse till årsmötet.

Uppgiftsexempel för ideella uppdrag
Nedan finner du listat vilka typer av uppgifter som ingår i de vanligaste förtroendeuppdrag man kan ha i föreningar. Varje lokalförening har sin modell. Klipp och klistra in utifrån era förutsättningar.

Vice ordförande
Vice ordföranden är ersättare för ordförande

Postmottagare
• ansvara för att föreningens inkommande post snarast vidarebefordras till rätt person i föreningen
• förmedla inbjudningar till utbildningar och arrangemang
• sammanställa information till föreningens anslagstavla, styrelsesammanträden och medlemsmöten

Utbildningsansvarig
• ansvara för ledarnas utveckling i form av utbildning och övrig ledarvård
• samordna föreningens lokala grundutbildning, ledarutbildning, föräldrautbildning och eventuella andra övriga utbildningar 
• se till att varje ledare har den utbildning ledaren behöver för sin uppgift
• uppmuntra ledare och förtroendevalda att deltaga i utbildningar och fortsatt engagemang
• upprätta personliga utbildningsplaner för ledaren, följa upp och ändra så att den passar den enskilde ledarens behov
• sköta utbildningspärm (om sådan finns)
• föra ledarnas önskemål (när sådana dyker upp) vidare i organisationen

Försäljningsansvarig
• köpa in prylar till försäljning
• planera försäljningsaktiviteter
• ansvara för beställning och distribution
• sköta redovisning

Materialförvaltare
• ansvara för föreningens material, lokaler och inventarier
• ge förslag komplettering av material samt kostnadsförslag
• sköta underhåll av föreningens lokaler
• ansvara för reparationer av material

Press och media ansvarig
• sprida PR om föreningen i massmedia genom att skriva pressmeddelande och artiklar om föreningen 
• bjuda in journalister till föreningen större evenemang
• förse organisationen med spännande och underhållande artiklar om föreningens verksamhet
• ansvara för egen tidning för föreningen som medlemmar och ledare hjälps åt att skriva

Webmaster
• ansvara för innehållet av föreningens hemsida
• strukturera innehållet på föreningens hemsida
• lägga ut material på föreningens hemsida
• skriva material till föreningens hemsida

Revisor
• granska föreningens förvaltning
• granska in och utbetalningar samt 
• kontrollera att det finns verifikationer
• kontrollera om föreningens tillgångar och skulder överensstämmer med bokförda tillgångar och skulder
• granska styrelse- och årsmötesprotokoll samt kontrollera att beslut inte strider mot stadgar, lagar eller andra bestämmelser
• granska att föreningen sköter förvaltningen på ett effektivt, korrekt och handlar i enlighet med sina ekonomiska resurser
• meddela årsmötet sina iakttagelser genom en revisionsberättelse

Valberedning
• utreda hur styrelsen fungerar
• tillfråga förtroendevalda om omval
• begära in förslag från föreningens medlemmar på personer som bör kandidera
• intervjua föreslagna kandidater
• meddela medlemmarna sitt förslag till årsmötet