Kassör

Förra hemsidan

Kassör

Kassören sköter bokföringen, gör in- och utbetalningar, söker eventuellt bidrag, deltar i styrelsearbetet och svarar för information om föreningens ekonomi. Kassören har regelbunden kontakt med CISV Sweden's kassör.

Under styrelsemötena ska kassören kunna ge uppdaterad information om på föreningens ekonomi, vara med i diskussioner och beslut samt har ett extra ansvar att se vilka ekonomiska konsekvenser olika beslut får.

I kassörens uppgifter kan detta ingå:

• sköta medlemsregistret och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
• se till att föreningen söker bidrag från fonder, kommun och företag
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
• sköta in och utbetalningar
• kontrollera kontantkassor
• ta fram underlag för placering av likvida medel
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter,  uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, materiel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt