Upplevelsebaserat lärande

Förra hemsidan

Upplevelsebaserat lärande

Upplevelsebaserat lärande handlar om att lära sig från egna upplevelser snarare än att läsa böcker eller att lyssna på en lärare på en lektion. Man kan säga att det handlar om att sätta sig själv i en, oftast uppgjord, ny situation. Tillsammans med andra diskuterar man fram lösningar på problem eller diskuterar runt ett särskilt ämne. Det är ett bra sätt att låta människor från olika kulturer möta och förstå varandra. Man lär av varandra och kan sen använda sina nya erfarenheter i vardagen.

”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” / Confucius

Upplevelsebaserat lärande ställer också krav på deltagarna. Det måste finnas en vilja och ett engagemang att delta. Och deltagaren måste ges möjlighet att på ett konstruktivt sätt reflektera över sina nya upplevelser och erfarenheter. Genom den här sortens lärande blir upplevelserna nya kunskaper som du bär med dig inför nya möten. Det du varit med om gör att du får nya attityder, färdigheter och kunskaper vilka du får användning för i framtida sammanhang. 

Du blir helt enkelt bättre på att hantera nya, oväntade eller svåra situationer. Att möta nya människor och uppleva nya saker är värdefullt. Men det är samtidigt viktigt att ha tid och möjlighet att reflektera över vad man varit med om. En händelse kan uppfattas på många olika sätt beroende på deltagarnas bakgrund. Får du möjlighet att diskutera och prata om hur du reagerade kommer du förmodligen agera annorlunda nästa gång du ställs inför en liknande situation. Det handlar om att utveckla sin förmåga, att hantera konflikter och oförutsedda händelser och om att bli bekväm när du möter människor som upplever saker annorlunda. 

Upplevelsebaserat lärande handlar alltså om att gå från upplevelser till reflektion och att se sina upplevelser i ett större sammanhang, och därefter till att använda de nya attityderna, färdigheterna och kunskaperna i nya sammanhang. 

För att lättare förstå innebörden av upplevelsebaserat lärande kan det vara bra att använda och tänka på modellen här nedanför. Genom processen går en deltagare från att delta (do) i ett upplevelsebaserat lärande till att få nya kunskaper (apply) att använda sig av i vardagen. Där emellan måste man få tid att reflektera över vad man lärt sig (reflect) och att förstå hur man kan använda de nya attityderna, färdigheterna och kunskaperna och generalisera dem så att de passar in i fler situationer (generalize).