Nyhetsarkiv

Kallelse till CISV Helsingborgs årsmöte 2016

Härmed kallas alla medlemmar i CISV Helsingborg till årsmöte.

När: 13 februari kl 11:00 – 15:00

Föreningen bjuder på lunch.

Var: DCC Gymnasium, Södra Kyrkogatan 4, Helsingborg

Program:

 • Junioraktiviteter inkl design av årets t-shirt
 • Årsmötesförhandlingar
 • Information om vårens program och aktiviteter
 • Information om hur det går med arbetet inför vår egen Barnby
 • Delegater som varit iväg i vinter delar med sig av sina upplevelser:
   Interchange, Tyskland
   Barnby, Indonesien
   JC, Indonesien
   Youth Meeting, Frankrike

Dagordning

a. Val av mötesordförande

b. Val av protokollförare

c. Val av två justerare, tillika rösträknare

d. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

e. Fastställande av röstlängd

f. Fastställande av verksamhetsberättelse för 2015

g. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 samt beslut om disposition av vinst eller

    förlust

h. Fastställande av revisorernas berättelse över 2015

i. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2015

j. Fastställande av medlemsavgift för 2017

k. Fastställande av verksamhetsplan för 2016

l. Personval av ordförande

m. Personval av ledamöter i styrelsen

n. Anmälan av eventuella styrelseledamöter utsedda av juniorgruppen

o. Personval av valberedning och revisorer

p. Övriga ärenden

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Skickas via mail till:

katarina.anjert@se.cisv.org

Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport) kommer att göras

tillgängliga på hemsidan senast 2 veckor före årsmötet .