Bloggarkiv

Kategori

Det finns inga kategorier.

Ämne

Årsmöte 7 december

Härmed kallas till årsmöte torsdagen den 7 december kl 18.00 i CISV Göteborgs lokal på Älvsborgsgatan 11C, Göteborg. Klicka för mer information

Härmed kallas till årsmöte torsdagen den 7 december kl 18.00 i CISV Göteborgs lokal på Älvsborgsgatan 11C, Göteborg. 

Det kommer bjudas på mat och dryck till mötet så det är viktigt att ni anmäler er till robin.holst@remove-this.se.cisv.org senast den 1 december ifall ni önskar mat. Glöm inte att anmäla era matrestriktioner samtidigt.


Dagordning årsmöte CISV Mölndal 7 december 2017: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Val av justerare tillika rösträknare 

5. Godkännande av dagordning 

6. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2016-2017 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 2016-2017 

10. Fastställande av revisorernas berättelse 2016-2017 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016-2017

12. Fastställande av medlemsavgift för nästa räkenskapsår 

13. Fastställande av verksamhetsplan, budget och kommittéer för innevarande verksamhets- och räkenskapsår 

14. Val av ordförande 

15. Val av ledamöter i styrelsen 

16. Val av valberedning och revisorer 

17. Val av övriga förtroendeposter 

18. Motioner som anmälts i stadgeenlig tid 

19. Övriga frågor 

20. Mötets avslutande 

Vi ses på mötet!

Hälsningar,

Styrelsen i CISV Mölndal