Nyhetsarkiv

Årsmöte CISV Strängnäs

Det är dags för årets årsmöte.

Välkommen till CISV Strängnäs årsmöte!

Det kommer att vara tisdagen den 27 februari klockan 18.30 på Strängnäs Montessori skola.
Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
 2. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande för föreningen.
 8. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 9. Val av revisorer jämte suppleanter.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Val av föreningens representanter till förbundets styrelse/stämma.
 13. Övriga frågor som anmälts till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet samt frågor styrelsen har att förelägga årsmötet.

Alla medlemmar över 11 år har rösträtt dock måste ni ha betalt medlemsavgift för 2018 för att få rösta

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen CISV Strängnäs