Nyhetsarkiv

Årsmöte med smörgåstårta

Välkomna till CISV Båstad-Bjäres årsmöte söndag 20 mars kl 17.00 på Musteriet i Båstad. Vi bjuder på smörgåstårta, dricka och fika.

För att vi ska veta hur mycket vi ska beställa måste vi veta hur många som kommer. Anmäl er senast den 16 mars till alma.gunnarsson@remove-this.se.cisv.org. (glöm inte att anmäla eventuella allergier!!)

Välkomna!

 

Dagordning

 1. Val av mötesordförande,
 2. Val av protokollförare,
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare,
 4. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning,
 5. Fastställande av röstlängd,
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
 7. Fastställande av revisorernas berättelse över föregående verksamhets- och räkenskapsår,
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för föregående verksamhets- och räkenskapsår.
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår,
 11. Personval av ordförande
 12. Personval av ledamöter i styrelsen
 13. Personval utsedd av juniorgruppen
 14. Personval av valberedning och revisor
 15. Övriga ärenden
 16. I förekommande fall beslut i motioner som anmälts till styrelsen i stadgeenlig tid.

En motion har inkommit i stadgeenlig tid om den anmälts till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Motioner som anmälts för sent behandlas av årsmötet i mån av tid efter att behandling av övriga ärenden skett och i den ordning de inkommit. Motion om ändring av stadgan eller upplösning av organisationen får endast tas upp till behandling om de anmälts i stadgeenlig tid.