Nyhetsarkiv

Kallelse årsmöte 2016

Välkommen på årsmöte och Sommareko för CISV Stockholm 2016!

Hej alla medlemmar i CISV Stockholm,

Välkommen på årsmöte och Sommareko för CISV Stockholm 2016!

När? Söndagen den 16 oktober, kl. 14:00
Var? Rösjöskolan, Ribbings väg 22, Sollentuna

Hur? Vi kommer att inleda med årsmöte kl. 14. Efter detta övergår vi till Sommareko, där ungdomar och ledare som varit iväg under sommaren berättar om sina upplevelser. Vi beräknas vara klara senast kl. 18. Fika finns till försäljning, där inkomsterna går till juniorverksamheten. Juniorer kommer finnas på plats för att underhålla de yngre barnen under årsmötet.

Eventuella motioner till årsmötet skall anmälas via e-post senast den 2 oktober (stockholm@remove-this.se.cisv.org). Information och årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan (www.cisv.se/stockholm).

Intresserad av ett förtroendeuppdrag under 2017? Var med och utveckla CISV Stockholm!
Valberedningen söker just nu lämpliga kandidater till styrelsen och dess olika kommittéer inför nästa år. Vi söker även en riskhanterare och en verksamhetsutvecklare -- möjlighet finns att få resa på utbildning utomlands! Om du tror du är rätt person, eller vill nominera någon du tror vore lämplig, så kontakta valberedningens ordförande Ann Lindgren (ann_lindgren@remove-this.live.se).


Varmt välkomna önskar styrelsen!
Anne, Elin, Fredrik, Henrik, Håkan, Ingrid, Johan, Margareta, Sabine, Sissela


Preliminär dagordning för årsmötet

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollförare
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår samt beslut om disposition av vinst eller förlust
 9. Fastställande av revisorernas berättelse över föregående verksamhets- och räkenskapsår
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för föregående verksamhets- och räkenskapsår
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår
 12. Fastställande av verksamhetsplan, budget och kommittéer för innevarande verksamhets- och räkenskapsår
 13. Personval av ledamöter i styrelsen
 14. Anmälan av eventuell styrelseledamot utsedd av juniorgruppen
 15. Personval av valberedning och revisor
 16. Fastställande av stadgar
 17. Övriga ärenden
 18. Mötets avslutande

Övriga handlingar finns här http://www.cisv.se/stockholm/om-oss/