Nyhetsarkiv

Kallelse till årsmöte 13 november

Härmed kallas till årsmöte fredagen den 13 november kl 18.00 i Kvarnbyskolan, Mölndal. Efter årsmötet bjuder vi på en enkel buffé, umgås och har trevligt tillsammans.

Anmäl dig senast den 6 november till eva.ohlsson@remove-this.se.cisv.org.

Glöm inte att meddela eventuell specialkost.

Dagordning årsmöte CISV Mölndal 13 november 2015:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2014-09-01 – 2015-08-31
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 2014-09-01 – 2015-08-31
 10. Fastställande av revisorernas berättelse 2014-09-01 – 2015-08-31
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2014-2015
 12. Fastställande av medlemsavgift för nästa räkenskapsår
 13. Fastställande av verksamhetsplan, budget och kommittéer för innevarande verksamhets- och räkenskapsår
 14. Val av ordförande
 15. Val av ledamöter i styrelsen
 16. Val av valberedning och revisorer
 17. Val av övriga förtroendeposter
 18. Motioner som anmälts i stadgeenlig tid
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande