Nyhetsarkiv

Ny tid för årsmöte!

KALLELSE ÅRSMÖTE

CISV Håbo – Årsmöte 2016

Söndagen den 14 februari – Härnevi Föreningsgård kl. 13.00

 1. Öppnande av årsmötet
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015
 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015
 9. Val av ordförande
 10. Val av kassör
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelsesuppleanter
 13. Anmälan av den av juniorsektionen utsedda styrelseledamoten
 14. Val av revisorer
 15. Val av revisorssuppleanter
 16. Tillsättning av valberedning
 17. Medlemsavgift för 2016
 18. Fastställande av budget för löpande räkenskapsår
 19. Stadgeändring. Styrelsens föreslår att årsmötet antar CISV Sweden rekommenderade stadgar och samtidigt ändrar föreningens namn till ”CISV Håbo Uppland”. CISV Håbos nuvarande stadgar bifogas denna kallelse.
 20. Inkomna motioner. Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast en vecka innan årsmötet
 21. Övriga frågor som anmälts till styrelsen senast en vecka innan årsmötet
 22. Avslutande av årsmötet

Kartlänk lägergård: http://www.hitta.se/h%C3%A4rnevi+f%C3%B6reningsg%C3%A5rd/enk%C3%B6ping/i~TT2X444v