Revisorer

För granskning av organisationens räkenskaper, verksamhet och förvaltningen i övrigt utser ordinarie årsmöte två revisorer, varav en ska vara auktoriserad och en verksamhetsrevisor som ska vara medlem i en lokalförening. För respektive revisor ska även utses en suppleant. Revisorer och suppleanter väljs för tiden från årsmötes avslutande och intill slutet av nästkommande ordinarie årsmöte.

Årsmötet fattar beslut om särskild budget för revisorernas uppdrag.

Den auktoriserade revisorn granskar räkenskaperna; bokföring och redovisningar.

Verksamhetsrevisorns uppdrag är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens och de nationellt förtroendevaldas arbete, från ett verksamhetsperspektiv i enlighet med stadgar, budget och verksamhetsplan.

Verksamhetsrevisorer

Vera Bökman

Vera Bökman

Kristian Hasselqvist

Kristian Hasselqvist

Sitemap
Close

Sök