Försäkringar

Lokalföreningar och enskilda medlemmar

 • Alla deltagare i CISVs verksamhet (lokal, nationell och internationell verksamhet i Sverige) ska ha giltig hemförsäkring (med alla avses ledare, deltagare, förtroendevalda, föräldrar etc). Det är till det egna försäkringsbolaget som den enskilde ska vända sig till vid eventuell skada.
 • Alla deltagare, ledare och staber som deltar i CISVs internationella program har en obligatorisk reseförsäkring som ingår i deltagaravgiften.
 • Från och med år 2023 är reseförsäkringen obligatorisk även för alla CISV-evenemang med deltagare från något annat land än inom ens eget NA. Det innebär att till exempel alla deltagare och utbildare på RTFs, andra internationella utbildningar, Regional Meetings och även JB-evenemang behöver ha CISV Internationals reseförsäkring.
 • De enda som är undantagna från den obligatoriska reseförsäkringen är hemmastab från den NA som arrangerar programmet eller evenemanget. De behöver ha en egen reseförsäkring.
 • De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.
 • Enskilda (eller juridiska personer) som anser att CISV Sweden eller lokalföreningarna brustit i ansvar kan lämna in ett skadeståndsanspråk. Dessa avgörs av försäkringsbolagen i varje individuellt fall.
 • Vid hyra av lokal måste avtal finnas.
 • Vid hyra av lokal måste ansvarig arrangör kolla upp om ägaren har fastighetsförsäkring.
 • Om skadestånd utbetalas via If bekostas självrisken av CISV (aktuell lokalförening eller Sweden efter diskussion).
 • CISVs egendomsförsäkring omfattar enbart CISV Swedens kansli och de anställda.
 • Lokalföreningar som äger egendom får själva avgöra om de vill ha en egendomsförsäkring.
 • CISV Swedens Tjänstereseförsäkring omfattar enbart anställda av CISV Sweden som reser i tjänsten.

Deltagare, ledare, föräldrar, styrelseledamöter, förtroendevalda etc

Det är varje enskild medlems skyldighet att ha en giltig och gällande hemförsäkring när denne deltar i någon verksamhet arrangerad av CISV (lokalförening eller CISV Sweden), såväl lokal som nationell. För barn under 18 år är det föräldrars skyldighet att tillse att barnet är försäkrat. Det är lokalföreningarnas skyldighet att informera sina medlemmar om detta när de deltar i verksamhet (t ex lokala träffar eller helgläger) arrangerad av lokalföreningen. Det är CISV Swedens skyldighet att informera deltagare vid nationella och internationella arrangemang (exempelvis Höstmöte och Global Conference) om detta.

Deltagare rekommenderas att ha en extra olycksfallsförsäkring, detta är dock inte ett krav.

Vid uppkommen skada ska deltagaren vända sig till sitt eget försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan.

Deltagaren kan sedan lämna in ett skadeståndsanspråk till CISV Sweden om deltagaren anser att skadan uppkommit till följd av att CISV Sweden (eller dess lokalföreningar) brustit i ansvar. Det blir då en fråga för CISV Swedens försäkringsbolag och den enskilde deltagarens försäkringsbolag att reda ut om det enligt lag är ett reellt skadestånd och om försäkringsbolagen finner så, kan skadestånd utbetalas.

Privat utrustning

Eventuellt nyttjande av privata saker, såsom dator, stereo, bil etc försäkras aldrig av CISV. Det är upp till den som tar med sig sakerna att se till att den har giltig hemförsäkring, drulleförsäkring, fordonsförsäkring etc.

Utrustning ägd av CISV

En deltagare som lånar utrustning ägd av CISV Sweden, exempelvis teknisk utrustning, måste även de ha en giltig hemförsäkring. Det är till det privata försäkringsbolaget som deltagaren ska vända sig till om skada uppkommer med sak ägd av CISV Sweden.

CISV Swedens egendomsförsäkring täcker enbart skador som uppkommer på CISV Swedens egendom när den handhas av personer anställda av CISV Sweden.

Det är upp till varje enskild lokalförening att teckna eventuell egendomsförsäkring för saker som lokalföreningarna äger.

Volontärförsäkring

Olycksfallsförsäkring för CISV Swedens volontärer

Genom CISV Swedens medlemskap i Fremia ingår en olycksfallsförsäkring som omfattar frivilligarbetare och praktikanter på nationell nivå. Olycksfallsförsäkringen ger en grundtrygghet för volontärer som gör ideella insatser för Fremias medlemsorganisationer. Premien är betald av Fremia och försäkringsgivare är Folksam.

Försäkringens omfattning framgår kortfattat i årets Certifikat.
Fullständiga villkor: L304.

Den som har utsatts för skada anmäler själv genom att ringa till Folksam 0771-950 950. Hänvisa till försäkringsnummer K66197.

Reseförsäkring via CISV International

I deltagaravgifterna ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Mer information om försäkringen, länk till försäkringsvillkor och om hur du gör en skadeanmälan för att ansöka om ersättning.

De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

Ledare, deltagare och staber ska ha med sig ett utskrivet exemplar av försäkringsbeviset när en deltar i CISVs internationella program.

Här laddar du ned försäkringsbeviset:

CISV Swedens ansvarsförsäkring

CISV Sweden och dess medlemmar (lokalföreningarna) har en ansvarsförsäkring tecknad hos if, som gäller all verksamhet arrangerad i CISV Swedens eller lokalföreningarnas namn, exempelvis; läger, möten, träffar, utbyten etc som sker inom de nordiska länderna.

Skadeståndsanspråk

Ansvarsförsäkringen innebär att vi är försäkrade i frågor som rör skadeståndsanspråk som inkommer till följd av att vi brustit i ansvar. Det är försäkringsbolaget som avgör om anspråket är ett reellt skadestånd, om så är fallet står försäkringsbolaget för skadeståndet. Om försäkringsbolaget finner att det inte är ett skadestånd är det upp till CISV att besluta om eventuell ersättning (relaterat till föreningens good will etc).

Notera att självrisk på 10% av ett basbelopp tillkommer. Vid uppkommen situation då skadestånd utbetalas av försäkringsbolaget är det upp till aktuell lokalföreningen (som stått som värd) och CISV Sweden (som har försäkringen) att diskutera och komma överens om vem som ska stå för självrisken.

Hyra av lokaler

För att CISV Swedens ansvarsförsäkring ska gälla vid skadeståndsanspråk uppkomna när CISV Sweden eller någon av dess lokalföreningar arrangerat någon verksamhet som har skett i hyrda lokaler, bör ett skriftligt avtal finnas. Avtalet bör innehålla datum för hyrtiden och vilka parterna är (exempelvis CISV Grönköping och Grönköpings skola).

Dessutom måste den man hyr av ha en giltig fastighetsförsäkring, det är upp till den part som hyr (dvs CISV Sweden eller en av dess lokalföreningar) att alltid fråga om fastighetsförsäkring finns. Detta innebär att om en skola som CISV hyr brinner ner är det skolans fastighetsförsäkring som täcker skadan, sen kan skolan (och dess försäkringsbolag) lämna in ett skadeståndsanspråk till CISV som vårt försäkringsbolag (If) får avgöra om det är ett reellt skadeståndskrav, och därefter kan ett eventuellt skadestånd utbetalas. Notera att självrisk på 10% av ett basbelopp tillkommer

Observera!
Notera att det alltid är upp till försäkringsbolaget att besluta om ärendena är försäkringsfrågor, CISV bör aldrig gå ut med information om att någonting täcks av vår försäkring: det avgörs alltid i varje enskilt fall.

CISV Internationals ansvarsförsäkring

CISV International har en ansvarsförsäkring "Public Liability Insurance". Denna försäkring ger den enskilde deltagaren en möjlighet att lämna in ett skadeståndsanspråk till CISV International om deltagaren anser att skadan uppkommit till följd av att CISV International brustit i ansvar.

Här kan du läsa mer om Public Liability Insurance:

Kontakt

Har du frågor om försäkringar, kontakta generalsekreterare Karin Ploen på adressen secretary@cisv.se

Sitemap
Close

Sök