CISV Swedens styrelse

Du når CISV Swedens styrelse via e-post: board@cisv.se

Stina Fasth

Stina Fasth

Ordförande

E-post: president@se.cisv.org

Sedan jag blev medlem i CISV 2012 har jag dedikerat större delen av mitt engagemang till vår juniorverksamhet, Junior Branch, där jag har fått fantastiska möjligheter att växa i mitt ledarskap och skapa fredsutbildning. Som ordförande är jag ansvarig för att leda organisationen åt det håll som medlemmarna bestämmer genom att koordinera lokalföreningarna, kommittéerna, kansliet och styrelsen - ett superroligt och utvecklande uppdrag!

Vendela Storkamp

Vendela Storkamp

Vice ordförande

E-post: vicepresident@se.cisv.org

Jag är vice ordförande och mitt ansvarsområde i styrelsen rör bland annat marknadsföring och externa nätverk. CISV har till stor del format personen jag är idag och mitt intresse för ideellt engagemang och sociala frågor, därför är det så härligt att få fortsätta vara en del av och utveckla verksamheten.

Annie Gustavsson

Annie Gustavsson

Ekonomiansvarig

E-post:economy@se.cisv.org

Björn Kåberger

Björn Kåberger

National Representative

E-post: nar@cisv.se

Jag har varit med i CISV sedan jag var 13 år och åkte på Interchange i Frankrike och är fortfarande med i CISV eftersom jag utvecklas så mycket av mitt engagemang. I styrelsen är jag ansvarig för internationella frågor och jag älskar att nörda ner mig i mötesteknik, stadgar och kontrapropositionsvoteringsordningar!

Lovisa Erikson

Lovisa Erikson

Ledamot vald av juniorerna

E-post: boardjunior@se.cisv.org

Maja Åkerlund

Maja Åkerlund

Ledamot vald av juniorerna

E-post: boardjunior@cisv.se

Ofelia Björklund

Ofelia Björklund

Ledamot vald av juniorerna, suppleant

E-post: boardjunior@cisv.se

Julia Lidholm

Julia Lidholm

Ledamot vald av juniorerna

E-post: boardjunior@cisv.se

Jag har varit med i CISV sen jag var 10 år och har sedan dess varit väldigt engagerad. Jag har varit engagerad nationellt sen 2015 i Junior Branch och blir mer och mer förundrad av all inspiration jag får ut av CISV Swedens juniorer. Jag tycker så mycket om att sitta i styrelsen och få utvecklas ihop med så fina människor.

Thorsten Alm

Thorsten Alm

Ledamot vald av juniorerna, suppleant

E-post: boardjunior@cisv.se

Styrelsens sammansättning och funktion

Mellan årsmöten leds organisationens förvaltning, verksamhet, kommittéarbete och övriga angelägenheter av styrelsen. Styrelsen fattar beslut i alla frågor som inte ska fattas på Årsmöten. Styrelsen kan fatta beslut om att anställa eller arvodera personal eller, om generalsekreterare är utsedd, delegera sådant beslut till generalsekreteraren.

Styrelsen utgörs av sju ledamöter, varav en ska vara ordförande, två vice ordförande, en ekonomiansvarig och en organisationens representant vid CISV Internationals Årsmöte. Två av ledamöterna samt en suppleant för dessa skall vara juniorrepresentanter.

Ledamöter som inte är juniorrepresentanter eller organisationens representant till CISV Internationals Årsmöte väljs av Årsmötet för tiden från Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Ledamoten kan därefter omväljas av Årsmötet för ytterligare två år vid två på varandra följande tillfällen, varefter mandattiden inte kan förlängas ytterligare förrän tidigast två år därefter.

Juniorrepresentanter väljs av juniorstrukturens samarbetsorgan för tiden från ordinarie Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Suppleant för dessa väljs för tiden från ordinarie Årsmötets avslutande och intill slutet av det ordinarie årsmöte som hålls ett år därefter.

Organisationens representant till CISV Internationals årsmöte väljs av Årsmötet för en period om tre år med början närmast följande kalenderår.

Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse från ordföranden eller då minst två av styrelsens ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter varav minst en juniorrepresentant eller dess suppleant är närvarande.

Beslut vid styrelsesammanträden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut får fattas per capsulam.

Sitemap
CloseClose

Sök