CISV Swedens styrelse

Du når CISV Swedens styrelse via e-post: board.list@se.cisv.org.

Stina Fasth
Stina Fasth
Position Ordförande
Vendela Storkamp
Vendela Storkamp
Position Vice ordförande
Alba Stjärnkvist
Alba Stjärnkvist
Position Vice ordförande och ekonomiansvarig
Björn Kåberger
Björn Kåberger
Position Nationell representant (NAR)
Edda Lindén
Edda Lindén
Position Styrelseledamot
Vilhelm Österås
Vilhelm Österås
Position Styrelseledamot vald av juniorerna
Julia Lidholm
Julia Lidholm
Position Styrelseledamot vald av juniorerna
Elliot Malmenborg
Elliot Malmenborg
Position Styrelseledamot vald av juniorerna, suppleant

Styrelsens sammansättning och funktion

Mellan årsmöten leds organisationens förvaltning, verksamhet, kommittéarbete och övriga angelägenheter av styrelsen. Styrelsen fattar beslut i alla frågor som inte ska fattas på Årsmöten. Styrelsen kan fatta beslut om att anställa eller arvodera personal eller, om generalsekreterare är utsedd, delegera sådant beslut till generalsekreteraren.

Styrelsen utgörs av sju ledamöter, varav en ska vara ordförande, två vice ordförande, en ekonomiansvarig och en organisationens representant vid CISV Internationals Årsmöte. Två av ledamöterna samt en suppleant för dessa skall vara juniorrepresentanter.

Ledamöter som inte är juniorrepresentanter eller organisationens representant till CISV Internationals Årsmöte väljs av Årsmötet för tiden från Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Ledamoten kan därefter omväljas av Årsmötet för ytterligare två år vid två på varandra följande tillfällen, varefter mandattiden inte kan förlängas ytterligare förrän tidigast två år därefter.

Juniorrepresentanter väljs av juniorstrukturens samarbetsorgan för tiden från ordinarie Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Suppleant för dessa väljs för tiden från ordinarie Årsmötets avslutande och intill slutet av det ordinarie årsmöte som hålls ett år därefter.

Organisationens representant till CISV Internationals årsmöte väljs av Årsmötet för en period om tre år med början närmast följande kalenderår.

Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse från ordföranden eller då minst två av styrelsens ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter varav minst en juniorrepresentant eller dess suppleant är närvarande.

Beslut vid styrelsesammanträden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut får fattas per capsulam.

Sitemap
Close

Sök

Genom att använda denna webbplats godkänner du användningen av Cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.Ok