CISV Swedens styrelse

Du når CISV Swedens styrelse via e-post: board@cisv.se

Caroline Isaksson

Caroline Isaksson

Ordförande

E-post: president@cisv.se

Victoria Eidenvall

Victoria Eidenvall

NAR National Representative
vald mars 2023

E-post: nar@cisv.se

 

Malin Steen

Malin Steen

Vice ordförande

E-post: vicepresident@cisv.se

Åsa Erikson

Åsa Erikson

Ledamot

E-post: asa.erikson@cisv.se

Emma Knutsson

Emma Knutsson

Ledamot vald av juniorerna
Senior SJR till mars 2024

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Ella Ahde

Ella Ahde

Ledamot vald av juniorerna
Junior SJR till mars 2025

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Styrelsens sammansättning och funktion

Mellan årsmöten leds organisationens förvaltning, verksamhet, kommittéarbete och övriga angelägenheter av styrelsen. Styrelsen fattar beslut i alla frågor som inte ska fattas på Årsmöten. Styrelsen kan fatta beslut om att anställa eller arvodera personal eller, om generalsekreterare är utsedd, delegera sådant beslut till generalsekreteraren.

Styrelsen utgörs av sju ledamöter, varav en ska vara ordförande, två vice ordförande, en ekonomiansvarig och en organisationens representant vid CISV Internationals Årsmöte. Två av ledamöterna samt en suppleant för dessa skall vara juniorrepresentanter.

Ledamöter som inte är juniorrepresentanter eller organisationens representant till CISV Internationals Årsmöte väljs av Årsmötet för tiden från Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Ledamoten kan därefter omväljas av Årsmötet för ytterligare två år vid två på varandra följande tillfällen, varefter mandattiden inte kan förlängas ytterligare förrän tidigast två år därefter.

Juniorrepresentanter väljs av juniorstrukturens samarbetsorgan för tiden från ordinarie Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Suppleant för dessa väljs för tiden från ordinarie Årsmötets avslutande och intill slutet av det ordinarie årsmöte som hålls ett år därefter.

Organisationens representant till CISV Internationals årsmöte väljs av Årsmötet för en period om tre år med början närmast följande kalenderår.

Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse från ordföranden eller då minst två av styrelsens ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter varav minst en juniorrepresentant eller dess suppleant är närvarande.

Beslut vid styrelsesammanträden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut får fattas per capsulam.

Sitemap
Close

Sök