Valberedning

Valberedning

För beredning av de personval som ska genomföras under tiden fram till och med nästa ordinarie årsmöte utser Årsmötet en valberedning. Valberedningen bör bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav minst en ledamot ska vara under 25 år och minst en över 25 år samt att ledamöterna är bosatta i minst två skilda län. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen väljs för tiden från årsmötes avslutande och intill slutet av nästkommande ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska till årsmötet lämna förslag på val till styrelseledamöter, kommittéledamöter, revisorer, valberedning och årsmötesfunktionärer. Förslaget ska utsändas till dem som erhållit kallelse till mötet senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.

Varje medlem i någon lokalförening äger rätt att lämna förslag på kandidater till valberedningen. Valberedningen äger därutöver rätt att själva nominera kandidater.

Valberedningens ledamöter

Vera Bökman

Karin Alm

Relaterade filer