Valberedning

För beredning av de personval som ska genomföras under tiden fram till och med nästkommande ordinarie årsmöte utser årsmötet en valberedning. Valberedningen bör bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav minst en ledamot ska vara under 26 år gammal och minst en över 26 år gammal och ledamöterna totalt är medlemmar i minst två lokalföreningar. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen väljs för tiden från årsmötes avslutande och intill slutet av nästkommande ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska till årsmötet lämna förslag på val till styrelseledamöter, kommittéledamöter, revisorer, valberedning och årsmötesfunktionärer. Förslaget ska utsändas till dem som erhållit kallelse till mötet senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.

Varje medlem i en lokalförening äger rätt att lämna förslag på kandidater till valberedningen. Valberedningen äger därutöver rätt att själva nominera kandidater. Valberedningen ska inhämta synpunkter från samtliga lokalföreningar.

Årsmötet fattar beslut om särskild budget för valberedningens arbete.

På CISV Swedens årsmöte 2017 fattades ett beslut om att lokalföreningarna är ansvariga för att ha representanter i valberedningen som befinner sig nära verksamheten och med god geografisk spridning. Ansvaret fördelas mellan lokalföreningarna de kommande åren enligt ett schema:

  • 2022: Malmö-Lund, Kalmar, Östersund och Junior Branch

  • 2023: Båstad-Bjäre, Jönköping, Västerås och Junior Branch

  • 2024: Linköping, Helsingborg, Göteborg och Junior Branch

Du når alla i valberedningen genom att skicka ett mail till election@cisv.se.

Valberedningens ledamöter

Anton Larsson

Anton Larsson

Ledamot

Iris Matteoni

Iris Matteoni

Ledamot

Sebastian Laurell

Sebastian Laurell

Ledamot

Thea Söderstjerna

Thea Söderstjerna

Ledamot

Sitemap
Close

Sök